< zpět na slovník

Označuje celkový počet unikátních diváků nebo domácností či zařízení vystavených programu nebo reklamě během daného období. Zásah v % = zásah / odhad univerza. Net Reach je procento cílové skupiny zasáhnuté během kampaně alespoň jednou. Příklad: Net Reach 86 % znamená, že 86 % dotyčné cílové skupiny vidělo z celé kampaně alespoň jeden TV spot. Jedná se tedy o podíl osob z cílové skupiny, které strávily živým sledováním daného časového úseku alespoň jistou, předem stanovenou minimální dobu (tj. splnily tzv. podmínku reache). Minimální doba pro započtení do reache může být stanovena buď absolutně (např. 3 minuty) nebo jako poměrná část z délky časového úseky (např. 30 %). Podmínka reache schválená ATO je u časových úseků delších než 3 minuty taková, že respondent sledoval alespoň 3 minuty vcelku, u časových úseků kratších než 3 minuty respondent sledoval celý časový úsek. Reach se udává v procentech.